InventionBio oferuje usługi z zakresu chemii analitycznej i przemysłowej. Posiadamy wysokiej klasy urządzenia, mamy wiedzę i wykwalifikowany personel. Z przyjemnością realizujemy badania na potrzeby własne i kontrahentów zewnętrznych.

Chromatograf gazowy GCMS

Chromatograf gazowy z spektrometrem mas Shimadzu GCMS-TQ8040

Oferujemy możliwość wykonania analiz jakościowych i ilościowych oraz opracowywania metod analizy dla szerokiego spektrum substancji łatwo i średnio lotnych,  za pomocą chromatografii gazowej.

Laboratorium wyposażone jest w chromatograf gazowy GCMS-TQ8040 z potrójnym kwadrupolem. System zapewniający wysoką wydajność dla niskich granic wykrywalności i skanowania / MRM.

Wyposażenie:

  • Dozowanie próbki możliwe dwoma sposobami: z fazy ciekłej i z fazy nadpowierzchniowej
  • Maksymalna prędkość skanowania 20 000 u/sec
  • Źródło jonizacji EI
 • Wyposażony w podwójny filament
 • Gaz nośny: hel

Zalety:

 • Możliwość pracy w trybach: Scan, SIM, prekursor jon  MRM
 • Duża szybkość skanowania zwiększająca wiarygodność uzyskiwanych wyników (do 150000 punktów pomiarowych na sekundę)
 • Wysoka czułość i selektywność dzięki zastosowaniu trybu pomiarowego MRM

Obszar zastosowań:

 • Przemysł farmaceutyczny
 • Biochemia
 • Analityka medyczna
 • Analityka środowiskowa
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł kosmetyczny

Przykładowe zastosowania:

 • Analiza ilościowa i jakościowa homologów surfaktyny
 • Biochemiczne badania przesiewowe w kierunku zaburzeń genetycznych
 • Monitorowanie aktywności terapeutycznej leków
 • Badanie metabolizmu leków
 • Wyznaczanie zawartości pestycydów w wodzie pitnej i ściekach

 

Chromatograf gazowy GCMS

Chromatograf żelowy MALVERN

Chromatograf żelowy OMNISEC firmy Malvern

Chromatograf żelowy OMNISEC firmy Malvern  to system chromatografii żelowej (GPC)/chromatografia wykluczania wielkości (SEC) służący do pomiaru bezwzględnej masy cząsteczkowej, wielkości cząsteczek, lepkości wewnętrznej, rozgałęzień i innych parametrów. Zintegrowany moduł wielu detektorów (RI, LALS, RALS, UV, DP, IP) wraz z oprogramowaniem OMNISEC służy do analizy związków wielkocząsteczkowych jak np. syntetyczne i naturalne polimery czy białka.

Wyposażenie:

 • Moduł multidetektorowy (RI, LALS, RALS, UV, DP, IP)
 • Szeroka gama kolumn do analityki GPC / SEC wykorzystywanych do analiz syntetycznych i naturalnych polimerów, a także białek

 

Zalety:

 • Brak detektorów w równoległej ścieżce przepływu, co oznacza wyższą czułość i lepszą jakość wyników
 • Kompletny, zaawansowany system GPC/SEC z możliwością potrójnej lub poczwórnej detekcji do wyznaczania masy cząsteczkowej i rozkładu tej masy
 • Statyczne rozpraszanie światła. Bezwzględna masa cząsteczkowa dzięki technice RALS /LALS jako alternatywy wobec MALS.
 • Detektor wiskozymetryczny do wyznaczania lepkości granicznej i dostarczania informacji o strukturze próbki (np. o rozgałęzieniu polimeru)

 

Obszar zastosowania:

 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przemysł kosmetyczny
 • Przemysł tworzyw sztucznych

 

Przykładowe zastosowania:

 • OMNISEC to potężne narzędzie do kontrolowania wydajności, jakości i wartości produktu, niezależnie od tego, czy jest to syntetyczny polimer w przemyśle, naturalny polimer lub polisacharyd stosowany w żywności lub produktach farmaceutycznych, czy też białko lub przeciwciało stosowane w biofarmaceutykach.
 • Pomiary degradacji materiałów takich jak np.: polimerów, leków
 • Ocena i przewidywanie aktywności poprzez pomiar masy cząsteczkowej
Broszura-OMNISEC

DLS

Zetasizer Nano ZS firmy Malvern

Zetasizer jest stosowany do pomiarów wielkości cząstek systemów rozproszonych
o średnicy od poniżej nanometrów do kilku mikrometrów, przy użyciu techniki dynamicznego rozpraszania światła (DLS). Wykorzystywany jest także do analizy ruchliwości i ładunku cząstek (potencjału zeta) przy użyciu techniki elektroforetycznego rozpraszania światła (ELS) oraz masy cząsteczkowej cząstek w roztworze za pomocą statycznego rozpraszania światła (SLS).

Wyposażenie:

 • Różne rodzaje celek pomiarowych do mierzenia potencjału zeta

Zalety:

 • Funkcjonalność
 • Wyposażony we wszechstronny, kompaktowy autosampler do zarządzania próbkami, umożliwiając precyzyjne i powtarzalne wstrzyknięcia próbek do Zetasizer Nano.

 

Obszar zastosowania:

 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przemysł kosmetyczny
 • Przemysł chemiczny

 

Przykładowe zastosowania:

 • Analiza układów koloidalnych, nanocząstek, koloidów, białek, liposomów czy mikroemulsji

HPLC-UV

Wysokosprawny chromatografy cieczowy (HPLC)  z detektorem UV-VIS

Oferujemy możliwość wykonania analiz jakościowych i ilościowych oraz opracowywania metod analizy dla substancji zawierających grupy chromoforowe absorbujące w zakresie od 190 do 600 nm.

Wyposażenie:

 • Detekcja UV-VIS w zakresie od 190 do 600 nm
 • Dwie pompy ciśnieniowe
 • Pętla nastrzykowa o pojemności 20 µl

 

Zalety:

 • Prosty układ pomiarowy oraz intuicyjne oprogramowanie
 • Łatwość przygotowywania próbek
 • Wysoka czułość i selektywność

 

Obszar zastosowań:

 • Przemysł farmaceutyczny
 • Analityka środowiskowa
 • Przemysł spożywczy
 • Kryminalistyka
 • Przemysł kosmetyczny
 • Biosurfaktanty

 

Przykładowe zastosowania:

 • Analiza ilościowa i jakościowa homologów surfaktyny
 • Analiza ilościowa i jakościowa bakuchiolu
 • Wyznaczanie zawartości substancji zawierających grupy chromoforowe absorbujące
  w zakresie od 190 do 600 nm

 

Komora klimatyczna BINDER

Komora klimatyczna BINDER KBF-LOQ 240

Oferujemy usługi z zakresu badań starzeniowych dla różnych materiałów takich jak np. tworzywa sztuczne, powłoki lakiernicze, masy kosmetyczne czy oleje jadalne. Komora starzeniowa Binder KBF-LOQ 240 stanowi bardzo użyteczne narzędzie przy projektowaniu (dział R&D) oraz kontroli jakości produkcji (dział kontroli jakości QC).

Wyposażenie:

 • Zakres temperatury: 0°C do 70°C
 • Zakres temperatury z oświetleniem: od 10 °C do 60 °C
 • Zakres wilgotności od 10 do 80% wilg. wzgl.
 • Dwie zmiennie ustawiane kasety oświetleniowe widma UV i światła widzialnego
 • Niezależna kontrola dawki światła UV-A i światła widzialnego za pomocą kulistych czujników
 • Technologia komory wstępnego nagrzewania

Zalety:

 • Powtarzalne warunki testów
 • Liczne możliwości programowania
 • Precyzyjna regulacja wilgotności
 • Jednakowy rozkład światła i stałe warunki temperatury w całej partii badanego materiału
 • Zmiennie ustawiane i wyjmowane kasety oświetleniowej
 • Oświetlenie zgodne z wytycznymi ICH dla długotrwałych testów
 • Pomiar światła za pomocą kulistych czujników bezpośrednio w sąsiedztwie próbek w ramach testów długotrwałych

Obszar zastosowania:

 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przemysł kosmetyczny
 • Technika obróbki powierzchni

 

 Przykładowe zastosowania:

 • Przyspieszony test starzenia produktów
 • Badania stabilności produktu i jakości opakowania
 • Wpływ szybkich zmian temperatur na próbkę
 • Symulacje różnych stref klimatycznych za pomocą regulacji parametrów: promieniowanie UV, temperatura, wilgotność do celów badania m.in. wytrzymałości produktu na warunki środowiskowe podczas eksportu.
Komora klimatyczna BINDER KBF_materiały dodatkowe

Mikroskop Ramanowski

LABORATORIUM SPEKTROSKOPOWE

Konfokalny mikroskop Ramana DXR2 Thermo Scientific

Oferujemy usługi z zakresu obrazowania chemicznego oraz identyfikacji substancji organicznych i nieorganicznych w skali mikro- i makroskopowej metodą spektroskopii Ramana
z rozdzielczością przestrzenną na poziomie 0,1 µm.

Wyposażenie:

 • Lasery o dużej jasności (455 i 780 nm); fabrycznie ustawione, wymienialne przez użytkownika
 • Pełnozakresowe siatki dla kompletnych widm w jednym ujęciu. Zakres pomiarowy od 50 cm-1 do 3500 cm-1 (3300 cm-1 dla lasera 780 nm) z rozdzielczością widm 5 cm-1
 • Precyzyjny, automatyczny stolik o rozdzielczości 0,1 µm pozwalający na identyfikację małych obiektów / małych fragmentów próbki, w tym inkluzji
 • Oprogramowanie pozwala zbierać mapy spektralne i analizy obrazu w celu określenia rozkładu składników na powierzchni próbki
 • Obszerne biblioteki ramanowskie z łatwą możliwością wyszukiwania (~15 000 widm)
 • Obiektywy mikroskopów 4x, 10x, 20x, 50x i 100x, z jasnym polem/ciemnym polem
 • Immersja olejowa i duża odległość robocza.

 

Zalety:

 • Szybkość analizy bez niszczenia próbki
 • Brak konieczności przygotowania próbki
 • Brak interferencji z wodą – możliwość pomiaru próbek wodnych
 • Komplementarność do FT-IR
 • Analiza niskich częstotliwości drgań, co ułatwia analizę cząsteczek nieorganicznych

 

 

Obszar zastosowań:

 • Barwniki i chemikalia
 • Włókna
 • Farmaceutyki
 • Nanotechnologia
 • Opakowania
 • Polimery
 • Produkcja papieru
 • Kryminalistyka
 • Kamienie szlachetne
 • Geologia
 • Renowacja dzieł sztuki i badanie artefaktów kultury

 

Przykładowe zastosowania:

 • Identyfikacja zanieczyszczeń w materiałach produkcyjnych
 • Analiza materiałów polimerowych (identyfikacja materiałów, warstw, wtrąceń/defektów)
 • Analiza próbek biologicznych (identyfikacja, zmiana pod wpływem środków kosmetycznych badania tkanek w diagnostyce schorzeń, kamieni nerkowych, badania mikroorganizmów)
 • Analiza rozkładu przestrzennego składników w próbkach farmaceutycznych
 • Badania materiałów węglowych (grafen, itp.)
 • Badania dzieł sztuki, kamieni szlachetnych, bursztynu, itp.
 • Analiza próbek geologicznych / minerałów
 • Pomiary materiałów fotowoltaicznych, fotoluminescencyjnych, półprzewodnikowych
 • Prace badawczo-rozwojowe z dziedziny baterii litowo-jonowych
 • Pomiary in-situ materiałów katalitycznych

Reometr Anton Paar

Modułowy Reometr Anton Paar MCR 92

Oferujemy usługi z zakresu badań właściwości reologicznych cieczy o dużej i małej lepkości (uwzględniając m.in. produkty kosmetyczne i spożywcze) za pomocą modułowego reometru renomowanej firmy Anton Paar.

Wyposażenie:

 • Oprogramowanie Anton Paar RheoCompass umożliwiające tworzenie testów i raportów
 • Łożysko powietrzne
 • Minimalny moment obrotowy (rotacja i oscylacja): 1 µNm
 • Maksymalny moment obrotowy: 125 mNm
 • Zakres temperatury: -40 °C – 400 °C
 • Płytka PP 50 dla cieczy o wysokich lepkościach
 • Płytka PP25/S dla cieczy o niskich lepkościach
 • cylinder/płytka C-CC27/CC27 dla małej objętości próbek
 • cylinder/płytka C-CC39/CC39 dla dużej objętości próbek
 • CoolPeltierTM, Układ termostatujący Peltiera na wrzeciona typu płytki i cylindryczne z wbudowanym chłodzeniem nie wymagającym dodatkowego kontrchłodzenia

Zalety:

 • Czuły
 • Wyposażony w wysokoprecyzyjny silnik na łożyskach powietrznych do obsługi próbek o wysokiej wrażliwości
 • Do pomiaru podczas rotacji i oscylacji
 • Idealne rozwiązanie do badania struktury próbek

Obszar zastosowań:

 • Przemysł spożywczy
 • Polimery
 • Petrochemia
 • Farby i powłoki
 • Żywice
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przemysł kosmetyczny

Przykładowe zastosowania:

 • Wyznaczanie lepkości, granicy plastyczności/płynięcia, efektu tiksotropowego, rozkładu strukturalnego i stabilności farb ściennych, architektonicznych, samochodowych oraz tuszy i past drukarskich
 • Wyznaczanie lepkości, granicy plastyczności/płynięcia, efektu tiksotropowego, rozkładu strukturalnego i stabilności produktów spożywczych uwzględniając produkty mleczne i sosy
 • Wyznaczanie lepkości w funkcji temperatury roztworów polimerów, polimerów termotopliwych, żywic, spoin oraz klejów
 • Wyznaczanie lepkości, lepkości w funkcji czasu, granicy plastyczności/płynięcia, efektu tiksotropowego, rozkładu strukturalnego i stabilności produktów farmaceutycznych i kosmetycznych (kremów, emulsji, zawiesin, past, szamponów, żeli, kosmetyków kolorowych)

 

Spektrofotometr UV-VIS-NIR

Spektrofotometr UV-3600i Plus z nasadką ISR-1503

Oferujemy możliwość wykonania widm odbiciowych i  transmisyjnych badanych substancji. Możliwości pomiarowe w zakresie UV, widzialnym i do 3300 nm w bliskiej podczerwieni pozwalają na charakteryzowanie wszystkich rodzajów próbek, w tym ciał stałych, proszków, płytek, folii i cieczy. Posiadamy również możliwość wykonania pastylek z proszków prasą hydradrauliczną działającą z naciskiem dziesięciu ton (Prasa hydrauliczna firmy Specac).

Wyposażenie:

 • Zakres pomiarowy 185 – 3300 nm osiągnięty dzięki podwójnym monochromatorom i trzem detektorom do pokrycia regionów UV, widzialnego i bliskiej podczerwieni z wysoką wydajnością
 • Pomiar reflektancji próbek stałych za pomocą sfery integrującej
 • Bardzo niski poziom światła rozproszonego i wysoka rozdzielczość do analizy ciał stałych, płytek, folii, elementów optycznych, powłok i cieczy
 • Możliwość wyboru szerokości pasma w celu spełnienia wymagań laboratoriów podlegających regulacjom i zaawansowanych badań

 

Zalety:

 • Szeroki zakres pomiarowy
 • Stała rozdzielczość optyczna 0,1 nm lub niższa w zakresie ultrafioletu i widzialnego oraz 0,4 nm w obszarze bliskiej podczerwieni
 • Możliwość badania substancji stałych

 

Obszar zastosowania:

 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przemysł kosmetyczny
 • Nauki przyrodnicze
 • Przemysł tekstylny
 • Ochrona środowiska
 • Przemysł elektroniczny

Spektrometr EDX

Spektrometr EDX 8100 Schimadzu

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii Shimadzu EDX 8100 wyposażony jest w detektor najnowszej generacji SSD, chłodzony modułem Peltiera. Umożliwia on szybką analizę składu pierwiastkowego zarówno cieczy jak i ciał stałych (filmy, proszek). Dzięki spektrometrowi rentgenowskiemu z dyspersją energii (EDX) możliwe jest szybkie wykonywanie analiz jakościowych i ilościowych.

Wyposażenie:

 • Kamera CCD
 • Wysokowydajny detektor SSD
 • Oprogramowanie PCEDX z dwoma modułami
 • Największa komora próbek w tej klasie przyrządów
 • Ruchoma karuzela do umieszczania próbek

Zalety:

 • Wysoka liczba fluorescencyjnych promieni rentgenowskich na jednostkę czasu (duża liczba zliczeń) detektora SDD umożliwia wysoce precyzyjną analizę w krótkim czasie pomiaru
 • Może pomieścić wszystkie typy próbek, od małych do dużych, od proszków po ciecze
 • Wyposażony w specjalistyczne filtry, umożliwiające przeprowadzanie analiz na poziomie dziesiątych części ppm

 

 • Automatyczne przełączanie kolimatora w czterech etapach o średnicy: 1, 3, 5 i 10 mm
 • Wykrywalność pierwiastków o małych liczbach atomowych od 6C do 92
 • Możliwość pracy w atmosferze powietrza lub helu
 • Kamera CDD pozwala uzyskać dokładne i powtarzalne wyniki dla tego samego obszaru

Obszar zastosowania:

 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przemysł kosmetyczny
 • Technika obróbki powierzchni

 Przykładowe zastosowania:

 • Analiza zanieczyszczeń w żywności
 • Analiza zanieczyszczeń w tworzywach sztucznych
 • Analiza tlenków, metali i żywic
 • Kontrola jakości wyrobów gotowych

UHPLC MS_MS Shimadzu 8040

Ultra wysokosprawny chromatograf cieczowy sprzężony z tandemowym spektrometrem mas z jonizacją przez elektrorozpraszanie Shimadzu LCMS 8040

Oferujemy możliwość wykonania analiz jakościowych i ilościowych oraz opracowywania metod analizy dla szerokiego spektrum substancji polarnych i niepolarnych za pomocą różnych trybów chromatografii cieczowej (odwrócony układ faz oraz chromatografia oddziaływań hydrofilowych) sprzężonej z tandemową spektrometrią mas. Dzięki zastosowaniu potrójnego kwadrupola możliwa jest fragmentacja analitów, co pozwala na analizę ich struktury.

Wyposażenie:

 • Praca w zakresie od 2 do 2,000 m/z;
 • Maksymalna prędkość skanowania 15000 u/sec
 • Źródło jonizacji ESI
 • Dwie ultra wysokosprawne pompy ciśnieniowe pracujące do 600 bar każda
 • Autosampler z termostatem (4 – 40°C) z objętością dozowania w zakresie od 0.1 µL do 50 µL
 • Fotodiodowy detektor spektrofotometryczny umożliwiający zbieranie danych w zakresie długości fali od 190 do 800 nm;
 • Termostat kolumn pracujący w zakresie temperatur od 4 °C do 85 °C
 • Oprogramowanie LabSolution umożliwiające zbieranie danych i ich obróbkę

Zalety:

 • Możliwa jednoczesna praca w dodatnim i ujemnym trybie jonizacji (zmiana polaryzacji w czasie 15 ms)
 • wysoka sprawność dzięki możliwości zastosowania ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej;
 • Duża szybkość skanowania zwiększająca wiarygodność uzyskiwanych wyników (do 150000 punktów pomiarowych na sekundę)
 • Wysoka czułość i selektywność dzięki zastosowaniu trybu pomiarowego MRM

 

Obszar zastosowań:

 

 • Przemysł farmaceutyczny
 • Biochemia
 • Analityka medyczna
 • Analityka środowiskowa
 • Medycyna
 • Przemysł spożywczy
 • Kryminalistyka
 • Przemysł kosmetyczny
 • Biosurfaktanty

 

Przykładowe zastosowania:

 • Analiza ilościowa i jakościowa homologów surfaktyny
 • Biochemiczne badania przesiewowe w kierunku zaburzeń genetycznych
 • Monitorowanie aktywności terapeutycznej leków
 • Badanie metabolizmu leków
 • Wyznaczanie zawartości pestycydów w wodzie pitnej i ściekach