Polityka prywatności

Polityka prywatności
W polityce prywatności wyjaśniamy zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prezentujemy Państwa uprawnienia w tym zakresie.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Inventionbio spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem: ul. Jakóba Hechlińskiego 4, 85-825 Bydgoszcz (dalej: INVENTIONBIO).

Podstawa prawna
INVENTIONBIO przetwarza Państwa dane osobowe z zachowaniem przepisów prawa o ochronie danych osobowych wynikających min. z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (?RODO?) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000).

Dane kontaktowe
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w INVENTIONBIO prosimy o kontakt ? mailowo: inventionbio@inventionbio.pl, telefonicznie: lub listownie na adres: Jakóba Hechlińskiego 4, 85-825 Bydgoszcz.

Zakres przetwarzania danych osobowych
INVENTIONBIO przetwarza dane osobowe w związku z wykonywaniem swojej działalności gospodarczej.

Zakres i forma przetwarzania danych osobowych w ramach świadczonych usług przez INVENTIONBIO regulowane są indywidualnie w umowach zawieranych z klientami lub wynikają z ogólnych warunków świadczenia usług przez INVENTIONBIO.

Cele przetwarzania danych osobowych
INVENTIONBIO przetwarza dane osobowe w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez INVENTIONBIO, takich jak: świadczenie usług na rzecz klientów, realizowanie umów zawieranych przez INVENTIONBIO, współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z INVENTIONBIO, prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

INVENTIONBIO przetwarza dane osobowe również w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na INVENTIONBIO.

Uprawnienia
Przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez INVENTIONBIO.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasady dobrowolności. Odmowa udostępnienia danych osobowych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić INVENTIONBIO kontakt z Państwem.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Przekazywanie informacji handlowych uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa zgody.

Okres przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów związanych z prowadzoną działalnością przez INVENTIONBIO lub do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z zawartej umowy lub z upływem obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych przez INVENTIONBIO.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z INVENTIONBIO, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które mają siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT) oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu INVENTIONBIO na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: informatycy, biegli rewidenci i audytorzy oraz organy administracji publicznej.

INVENTIONBIO, powierzając przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom, zobowiąże je do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do ich przetwarzania zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów poza Unią Europejską. W przypadku przekazania danych osobowych do państw trzecich, INVENTIONBIO zastosuje odpowiednie środku w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Profilowanie
Dane osobowe przetwarzane przez INVENTIONBIO nie są przedmiotem profilowania.

Zmiany polityki prywatności
Zmiany w polityce prywatności INVENTIONBIO będą publikowane na stronie internetowej INVENTIONBIO. Uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu zapoznania się z aktualną polityką prywatności.